അരുവിക്കര, തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 16 കിലോമീറ്റർ വടക്കായി അരുവിക്കര സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. റിസർവോയറും പൂന്തോട്ടവും ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നു. അരുവിക്കര ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത്. നദീതീരത്ത് ദുർഗയ്‌ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുരാതന ക്ഷേത്രവുമുണ്ട്.